Ilercavònia
Advertisement

La carta de població de Tortosa és un document atorgat pel comte Ramon Berenguer IV.

La Carta pertany a l'Arxiu Històric de Tortosa i se conserva a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre (n'és el document més antic), està escrita en llatí i porta la data de 30 de novembre de 1149.

Les seues dimensions són de 585 x 390 mm.[1]

Contingut de la Carta (traduïda)[]

"A honor de Déu omnipotent, Pare i Fill i Esperit Sant. Jo, Ramon Berenguer, per la Gràcia de Déu, Comte de Barcelona, Príncep d'Aragó, Marquès de Lleida i Tortosa. A tots vosaltres els habitants de Tortosa i a tots els vostres successors en la mateixa ciutat de Tortosa, us faig donació perpètua de les cases i caserius, horts i hortes, camps i vinyes, cultivats o erms, amb totes les seues pertinences, en pròpia herència, lliure, franca i ingènua en la forma i manera que donaré a cadascú en particular en les meues donacions i documents que us he de lliurar. Us dono així mateix, les muntanyes, els plans i els boscos i les fustes i llenyes per a tots els vostres usos, així com per a la construcció de cases i embarcacions. També us lliuro en donació, els prats i pasturatges i la caça amb la finalitat que tinguéssiu en plena possessió totes aquestes coses i també tots els vostres descendents o futurs successors, lliurement i francament, amb totes les entrades i sortides tal i com estan i que es comprenen en el territori existent entre el Coll de Balaguer i Ulldecona, des de la denominada Roca Folletera fins el mateix mar [de la Mediterrània]. A més, us dono totes les aigües dolces i la mar perquè poguéssiu lliurement pescar i navegar, amb l'única excepció dels estancs i les salines, dels quals en retinc la novena part. Us concedeixo a més que mai pagueu a Tortosa l'impost denominat lleuda, ni el d'importació, ni tampoc el de trànsit; i que no se us farà ni a vosaltres ni als vostres successors força o violència en les vostres pròpies persones, ni els vostres béns personals, mobles i immobles per mi ni cap dels meus súbdits, excepte els que em dictés la justícia, la qual respectareu i observareu, d'acord amb els bons usos i costums que us he donat i he fet donar per escrit. I totes les coses anteriorment consignades us les lliuro amb donació total i íntegra i definitivament les ratifico de la mateixa manera que els estancs i les salines, en les quals em reservo en propietat únicament la meua novena part. La primera norma reglamentària que en la ciutat de Tortosa s'ha d'observar és la següent: qualsevol que fos deutor d'altre i en arribar el venciment es negués a pagar una vegada el creditor hagi exposat la seva queixa a la Cúria [Tribunal de Justícia], el deutor satisfarà íntegrament la quantitat que li degui i després abonarà a la mateixa Cúria, dels seus propis béns, la cinquena part del deute que li hagués pagat. Si algú també en actitud amenaçadora o irritant contra un altre li tragués ganivet, espasa o llança, pagarà quaranta sous a la Cúria o [tallant-li la justícia] perdrà la mà dreta. El que agafés un lladre en l'acte de robar-li, el retindrà en el seu poder fins que hagi cobrat el seu, i després el lliurarà a la justícia de la Cúria. Les coses empenyorades per deutes es rebran davant testimonis dins el termini convingut, acabat el qual sense desempenyorar-se, es conservarà per deu dies i, si transcorregut aquests, tampoc s'hagués redimit, serà lícit que els qui les tinguin les puguin vendre-les o empenyorar-les sense cap tipus d'obstacle. Si algun cavaller per ell mateix o per altre, s'obligués a donar o lliurar alguna cosa determinada a home o dona de Tortosa i arribat el temps pactat, es negués a pagar el deute, el creditor citarà per tres vegades al deutor, o denunciarà la Cúria, i practicat l'últim requeriment, en forma legal, queda facultat per pendre-li en fiança el seu cavall, matxo o qualsevol altra cosa seua que, amb ell o sense ell, pogués trobar i el deutor no li impedeixi a aquesta tal fiança. Si algú insultés un altre motejant-lo de carabassa, per equivalent de cornut, renegat o babau i aquest en el mateix acte el ferís, el que li hagués tirat en cara algun d'aquests vocables injuriosos, perd el dret de reclamar vindicació ni justícia. En les qüestions i maleficis que tinguin lloc entre els veïns de Tortosa, lícit sigui els prohoms compondre-les i arreglar-les a les bones, si així ho prefereixen, abans de denunciar-les a la Cúria i d'acudir al jurament. En les injúries o danys sobre els quals s'hagués fet recurs a la Cúria, per aquesta i pels Prohoms de Tortosa es farà justícia. Per agafar un moro fugitiu si fos entre Tarragona i l'Ebre, rebrà per això un sol morabatí i dos si fos des de l'Ebre fins Ulldecona. Totes les coses dites us les dono amb franca i lliure intenció, de la forma expressada i sense fal·làcia o engany a fi que les tingueu en ferm i en plena possessió i les tingui per dret propi, perquè quedi en tot salvada la fidelitat que em deveu i respectats els meus drets eminents. Quant a mi, prometo que us seré sempre un bon governant i bon Senyor, i us professaré amor perpetu i honraré i defensaré les vostres persones i totes les vostres coses on jo tingui poder, per mi en la persona o pels meus o les meues autoritats delegades com a propis súbdits que em sou i de veritat molt dilectes. Una altra cosa us afegeixo, és que si jo us manifestés alguna queixa, no heu de provocar-me batalla, o lluita ni a mi ni cap altre Senyor o Batlle de Tortosa."

Paràgraf final i signants[]

"Per a totes les sobredites concessions o donacions, tots natros els habitants de Tortosa, convenim de bona voluntat en mantenir en totes les coses fidelitat a Vós, el mencionat comte Don Ramon. Formalitzat fou aquest document el dia 30 de novembre festivitat de Sant Andreu, en l'any de l'Encarnació del Senyor del mil cent quaranta-nou."

 • Signe de Ramon, Comte.
 • Signe de Bernat, Arquebisbe de Tarragona./
 • Signe de Guillem, Arquebisbe de Barcelona.
 • Signe de Guillem Ramon [de Montcada (c. 1116-1173)], Senescal./
 • Signe de Pere Bertant
 • Signe de Pere Sanctiminati.
 • Signe de Bernat de Bell-lloch./
 • Signe de Ponç de Cervera.
 • Signe de Guillem de Copons, Batlle del Comte./
 • Signe de Ponç, que escrigué això i e dia i any expressat.

Vegeu també[]

Notes i referències[]

Enllaços externs[]

 • Portal Arxius en línia del Departament de Cultura. Des del 2017 està disponible la col·lecció de 1.754 pergamins de l'Ajuntament de Tortosa (segles XII al XVII). Acompanya a la imatge de cada una de les unitats documentals la seua corresponent descripció.
Advertisement