Ilercavònia
Advertisement

L'Ajuntament de Tortosa[1] és una administració pública local que des del 1979 escull els seus responsables polítics per sufragi universal dels veïns del municipi de Tortosa amb dret a vot, a través d'eleccions cada quatre anys.

El Ple de l'Ajuntament de Tortosa està format per 21 regidors. Des de juny de 2023 el seu alcalde-president és Jordi Jordan Farnós.

El pressupost general per a l'any 2024 ascendeix a 94,2 milions d'euros, dels quals 45,5 corresponen a l’Ajuntament.[2]

L'ajuntament té la seua seu a la plaça d'Espanya[3] des del 1953. Anteriorment havia ocupat l'edifici de l'Hospital de la Santa Creu emplaçat a la plaça dels Estudis (des del 1971 jutjats) i abans del 1915 un edifici renaixentista –ja desaparegut– situat entre el carrer Ciutat i el carrer Canvis, en el solar que actualment ocupa el Palau Oliver de Boteller. Des del 1983 l'Ajuntament és propietari de l'edifici del carrer Montcada número 27 (reformat íntegrament entre 2009 i 2010) seu de l'emissora municipal de ràdio (103.3 FM). També és propietat municipal l'antiga comissaria de la Policia Nacional (2006) del carrer Enric Bayerri on l'octubre de 2010 s'ubicaren alguns serveis per descongestionar l'actual consistori.

A banda dels ja esmentats i de les instal·lacions esportives entre els edificis municipals destaquen: el Mercat Públic, l'antiga estació del Carrilet, l'antic Banc d'Espanya (entregat al municipi el 1979), l'antiga església de Sant Domènec (conjunt dels Reials Col·legis), el Teatre Auditori Felip Pedrell, la Biblioteca Marcel·lí Domingo, l'Escola de Música Joan Lamote (2010), el Centre cívic del barri de Ferreries (2010), el centre cultural de l'Escorxador i les instal·lacions de l'Hospital de la Santa Creu (Jesús) i de la Clínica Terres de l'Ebre gestionades per una entitat de titularitat pública. Cal sumar-hi el magatzem de l'Àrea de Manteniment i Serveis, l'antiga clínica Monegal –davant de l'estació del ferrocarril–, les antigues oficines de l'empresa Fabra (Viver d'empreses), l'Espai «Joan Moreira»[4] a Ferreries, i la Comissaria de la Policia Local.

Personal de l'Ajuntament[]

L'Ajuntament compta amb una plantilla pròpia[5] de més de 300 persones entre personal funcionari i laboral. Se poden destacar la Policia Local,[6] l'Àrea de Manteniment i Serveis (Brigada Municipal),[7] la plantilla administrativa de la casa consistorial, el personal de la Biblioteca Marcel·lí Domingo, el personal de l'Empresa Municipal de Serveis Públics SL, etc.

Fins el 1982 l'Ajuntament disposava d'un Cos de Bombers.

L'any 2013 el personal suposava un 32,30% per cent del pressupost (el 2012 va ser-ne del 39,07%).

Algunes mencions[]

 • Joaquim Palomar Casadó († 05/5/1928) porter de l'Ajuntament (1867-1899) que va deixar escrit un diari personal.
 • Andreu Celma i Comas (Tortosa, 1891-1974), secretari de l'Ajuntament durant més de 40 anys, des d’octubre de 1920 i fins ben avançada la dictadura franquista.
 • Andreu Cid Fabra que va ser –fins el 1953– el darrer pregoner de Tortosa.
 • Ramon Tomàs Prats,[8] oficial de Secretaria, que va conservar llibres d’actes municipals que les autoritats franquistes li havien ordenat destruir lliurant-los posteriorment a Jesús Massip.

Secretaris generals[]

 • Josep-Antoni Chavarria i Espuny (accidental) - José Luís Linage Diez (1987-2012) - Manuel Pi Navarro (1972) - Antonio Ribot Mullerat (1961) - Andreu Celma (1920) - Joan Pardo Werhle (1916) - Enrique Sebastián Besora (1903) - Lorenzo Pérez - Manuel Ricardo de Ciria - Cristobal Canteras Ruiz - Antoni Kies Muñoz (...)

Retribucions[]

Des del 1999 la despesa de sous de regidors en dedicació exclusiva o parcial i de càrrecs de confiança va incrementar-se. L'antecedent d'aquest fenomen se troba en l'elevat cost que va tenir el càrrec de Comissionat de Gestió del Patrimoni Cultural. No seria fins el 8 de juny del 2010 –en el marc de la Crisi econòmica del 2008-2009– que el Ple de la corporació aprovaria la rebaixa en un 10% dels sous de l'alcalde i dels regidors i un 25% l'aportació que rebien els grups polítics. Amb la retallada l'alcalde de Tortosa va passar a rebre en règim de dedicació parcial (del 75%), 59.784 euros i els regidors en dedicació exclusiva 53.454 euros (per la seua banda l'assignació als grups polítics s'establí en 250 euros mensuals als grups i 125 euros mensuals als regidors).[9][10]

Amb una retribució bruta anual de 58.372 euros per al 2019 l'alcaldia de Tortosa és una de les més ben pagades dels municipis entre 20.001 i 50.000 habitants i està a l'altura de l'alcaldia de Palma de Mallorca.[11]

La retribució bruta anual per la dedicació exclusiva del regidor Domingo Tomàs és de 49.396 euros i la del personal eventual (càrrecs de confiança), el cap de premsa i la cap de gabinet, Carles Ferrando i Anna Mayor, de 43.833,21 euros, excepte triennis. Cal sumar-hi a Roger Pedret Pijoan, coordinador general dels World Sport Games-2019, amb una retribució anual, excepte triennis, de 34.992,46 euros.

A banda, els grups municipals se'ls fixa una assignació de 226 euros mensuals, a més d’una assignació per regidor de 114 euros mensuals. Per cada ple, cadascun dels regidors cobrarà 484 euros, amb un màxim d’un al mes o tres al trimestre. Per assistir a cada junta de govern, 289 euros, amb un màxim de dos al mes o sis al trimestre. Per assistir a les comissions informatives, 412 euros, amb un màxim d’una al mes o tres al trimestre. Per assistir a les juntes de portaveus, 242 euros, amb un màxim d’una al mes o tres al trimestre. Per assistir a la junta de coordinació de l’acció de govern amb els pobles del municipi, 308 euros, amb un màxim de dos al mes o sis al trimestre. I per l’assistència a la junta de coordinació de govern amb els barris, 196 euros, amb un màxim de dos al mes o sis al trimestre.

Campanyes institucionals[]

Cost de les campanyes institucionals de l'Ajuntament de Tortosa:
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
139.031,70 219.559,40 124.925,39 202.966,30 202.865,74 40.931,88 132.575,95 183.464,62 175.052,81
Font: elaborat a partir de dades de l'Ajuntament de Tortosa.
Els imports superen de molt els 30.000 euros destinats a rehabilitació d'edificis del centre històric de l'any 2018, els 60.000 que es destinaren l'any 2019, després de diversos enfonsaments, o els 70.000 de l'any 2020 i els 75.000 de l'any 2022.

Endeutament i pressió fiscal[]

Segons dades del Ministeri d'Economia el deute de l'Ajuntament de Tortosa, a 31 de desembre de 2009, assolia la xifra de 43.586.000 euros (és a dir, uns 7.252 milions de pessetes o 1.240,24 euros per cadascun dels seus 35.143 habitants). La decisió d'externalització (2/08/2010) del 48,93% de la EMSP, per un període de 25 anys, a la UTE formada per Aigües de Catalunya (60%), Aigües de València (20%) i COMSA-EMTE va justificar-se amb la intenció de reduir el seu deute amb els recursos obtinguts. No obstant el deute viu a data 31/12/2010 assolia la xifra de 45.454.000 EUR i si bé va baixar el 2011 se disparava el 2012. A finals del 2017 el deute superava de molt els 15 milions.

Deute de l'Ajuntament de Tortosa
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
41.073.000 43.586.000 45.454.000 43.564.000 54.856.000 50.575.000 47.652.000 42.616.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
35.926.000 29.574.000 31.787.000 29.342.000 27.682.000 27.879.000 27.839.000 [-]
Dades del Ministeri d'Hisenda a data 31 de desembre

La Generalitat de Catalunya deu uns 5 milions d'euros a l'Ajuntament de Tortosa (l'abril de l'any 2016 en devia però més de 7 milions).

El consistori ha reconegut al llarg del temps certes deficiències en els padrons fiscals o en el cobrament dels guals d'aparcament. Encara el 30 de maig de 2014 l'alcalde de Tortosa declarava: "Durant l'últim any vam aconseguir fer sortir més d'un milió d'euros en l'Impost de Béns Immobles, corresponent a contribuents que no tributaven allò que els pertocava. Hem arribat a detectar blocs de pisos que no pagaven IBI". La sagnia d'incobraments d'obres d'execució forçosa sobre edificis, fora i dins del nucli antic, va dur-lo a aprovar el reglament que regula el Registre Municipal de Solars sense edificar (BOP 227, d'1 d'octubre de 2008).

Pel que fa als impostos el tipus de gravamen aplicat a l'IBI urbà (2006-2013) s'ha situat gairebé als límits legals establerts per l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (i abans per article 73 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, de les Hisendes Locals -BOE 313, de 30/12/1988-).

Evolució del tipus de gravamen de l'Impost de Béns Immobles (IBI) urbà* al municipi de Tortosa:
1997 1999 2005 2006-2011 2012-2013 2014 2015-2023 2024 Màxim màxim legal
0,76 % 0,80 % 1,141 % 1,162 % 1,197 % (1*) 1,118 % (2*) 0,986 % (3*) 1,163 % 1,23 %
(1*) Tipus mínim IBI urbà 0,4 %; tipus màxim 1,10%, ampliable en els supòsits establerts per l'article 72 paràgraf 3b (+0,07) i 3c (+0,06). L'any 2012 va assolir-se el tipus màxim del 1,23% arran del tipus municipal del 1,197%, incrementat en un 0,033 % resultant de l'aplicació de l'article 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (2*) Va produir-se un increment dels valors cadastrals. (3*) L'any 2015 va produir-se un nou increment dels valors cadastrals.


L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (popularment Impost de circulació) està a l'alçada de capitals com Tarragona o Barcelona i així mateix la Taxa de recollida de la brossa és una de les més elevades del país des de l'augment experimentat el 2004. I malgrat algunes rebaixes aprovades per a algun any, la taxa s'incrementa un 28% per a 2024, el que representa que un rebut mitjà de 118 euros anuals passa a tenir un cost de 33 euros més.

Pel que fa l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) l'ajuntament de Tortosa aplica el coeficient màxim legal a cada "període de generació" i també fixa un "tipus impositiu del 30%" –el màxim– sobre la base imposable[12] (igual que la capital catalana).

L'Ajuntament de Tortosa també obté recursos –per concessió o gestió directa– de l'explotació de la zona blava que hi ha a la ciutat de Tortosa.

La recaptació de tributs la realitza principalment BASE, l'organisme de gestió de la Diputació de Tarragona.

Distincions concecides[]

Honors i distincions (*)
Medalla d'Or: Medalla de Plata: Títol de fill predilecte: Títol de fill adoptiu:
Esteban Albacar Ferrando i Joaquim Bau i Nolla*retirada (1959) Secundí Sabaté i Barjau (setembre de 1959) Felip Pedrell i Sabaté (1902) J. Landerer (1904)
Orfeó Tortosí (1968) Federico Pastor i Lluís (1911) Ricard Cirera i Salse (1923)
Josep Vergés Zaragoza (1925) Marcel·lí Domingo (1931)
Medalla 1996 retirada(*) Gerard Vergés i Príncep (1986) Lluís Vericat i Núñez (1964) J. Ferran i J. Bta. Manyà (1952)
Residència Sant Miquel Arcàngel Joaquim Bau i Nolla (5/06/1966)*retirat l'any 2017 Manuel Moll i Salord (1962)
Plataforma en Defensa de l'Ebre (març 2007) Rossend Aymí (abril 2007) José Celma Prieto (1981) Joan Bta. Celma Comas (1969)
Orfeó Tortosí (juny 2008) I. Soriano-Montagut (1974)
Gerard Vergés i Príncep (maig 2009) Josep Subirats i Piñana (octubre 2002) Federico Mayor Zaragoza (1988)
Escola de la Mercè (20/02/2010) Àngel Acosta (juny 2005)
Club Deportiu Tortosa (2013) Manel Pérez Bonfill (2016) Javier Martínez Palacio (2008)
El 2014 l'Ajuntament de Tortosa concedia, a títol pòstum, la medalla "Pugna Pro Patria" "Dertosa" al qui fou alcalde Josep Rodríguez Martínez.
(*) Llista no exhaustiva. El febrer de 2006 el Ple de l'Ajuntament de Tortosa aprova la moció d'ERC per la qual se retira la medalla de la ciutat al general F. Franco, atorgada el 1947 (i el 26 de maig de 2016 el títol d'alcalde honorari i perpetu que havia passat desapercebut). Encara després, durant l'any 2017, se retiraven els reconeixements a Joaquim Bau. Darrerament el Ple de 14/09/2020 aprovava la moció de l'alcaldessa de retirar la concessió de la Medalla d'Or a Joan Carles I atorgada l'any 1996. Votaren a favor Junts, MOVEM, ERC i la CUP; s'abstingué el PSC, i el regidor de Cs votà en contra.

Vegeu també[]

Notes i referències[]

 1. Real decreto de 16/02/1882 concediendo al Ayuntamiento de Tortosa el tratamiento de Excelencia (Gaceta de Madrid, núm. 49, de 18/02/1882).
 2. El pressupost general per a l'any 2022 va ascendir a 75,8 milions d'euros, dels quals 35,8 corresponien a l’Ajuntament. Estos comptes va prorrogar-se per a l'exercici 2023. Per a l'exercici 2019 va ser de 70,4 milions, mentre que el pressupost de l'Ajuntament va ser de 33,7 milions d'euros (dels quals 4,06 milions corresponien a inversions). Estos comptes van prorrogar-se l'any 2020 i també el 2021 quan no se van presentar. El pressupost general per a l'any 2018 va ser de 69,9 milions d'euros, un 0’82% superior a l’exercici anterior, i el de l'Ajuntament fou d'uns 35,2 milions d’euros. Els comptes per a l'any 2017 van pujar a 69.337.791 euros, amb una variació del 4,22% respecte 2016, i dels quals el pressupost de l'Ajuntament sumava 35.105.414 euros, amb un increment del 8,77%. El pressupost per a l'any 2016 va ser de 32.276.033 euros, un 3,69 per cent més que l'any 2015 i el pressupost general, que inclou societats i organismes autònoms, va ser de 66.532.892 euros, euros, un 6,65% superior a l'exercici anterior. El pressupost per a l'any 2015 va ser de 31.126.821 euros, un 0,66% més que l'exercici anterior. El pressupost consolidat –que inclou societats i organismes autònoms– va ser de 62.386.083 euros, un 1,90% superior al de 2014. El pressupost per a l'any 2014 va ser de 30.923.997,60 euros, amb un increment de l'1,34 per cent respecte l'anterior exercici. El pressupost del Grup Municipal ascendia a 61.221.737,23 euros. El pressupost gestionat per a l'any 2013 del Consistori va ser de 30.515.684 euros, un 1,79% superior al de 2012, mentre que el consolidat ascendia a 50.586.642 euros (un 1,46 per cent inferior). El pressupost gestionat per a l'any 2012 del Consistori fou de 28.998.520 euros, un 6,21% inferior al de 2011, mentre que el del grup va ascendir 51.337.279 euros. A l'exercici del 2011 el pressupost de l'Ajuntament va ser de 30.917.794 Euros (un 16,97 % menys que l'exercici anterior); així mateix el 2009 era de 80,3 milions d'euros i de 77,87 milions el 2008 incloent el de les empreses municipals i organismes autònoms).
 3. L'agost de 2021 s'estrenava la seua remodelació per a les festes de la Cinta.
 4. Ocupa les instal·lacions de l'antiga SAMO que van ser adquirides el desembre de 2018 a l'Institut Català de Finances per un total de 255.000 euros a pagar entre el 2018 i el 2021. Els terrenys ocupen un espai de més de 1.775 metres quadrats, repartits entre l'antiga nau industrial i l'aparcament exterior. L'any 2020 les instal·lacions parcialment condicionades les van començar a fer servir dos entitats socioculturals.
 5. Plantilla i RLT. Modificació de la plantilla de personal del pressupost 2019, prorrogat per al 2020. Aprovació definitiva (BOPT de 23/06/2020).
 6. Des del juny del 2008 la Policia Local de Tortosa disposa d'una comissaria de 1.445 metres quadrats emplaçada al barri de Remolins, a les naus de l'antiga Cooperativa Agrícola de Santiago. El setembre de 2009 assolia una plantilla de 63 persones (La Veu de l'Ebre, núm. 402 de 25/09/2009). A primers de 2011 la plantilla estava formada per 1 inspector, 2 sotsinspectors, 1 sergent, 6 caporals i 52 agents que sumen un total de 62 membres.
 7. Compta amb més de trenta empleats i des del 2009 disposa d'unes instal·lacions que ocupen 9.451 metres quadrats al sud de la ciutat, a l'antiga DACSA, prop de l'empresa Celulosa de Levante.
 8. Nascut el 27/12/1912 (El Restaurador de 28/12/1912) i traspassat l'any 1976.
 9. Tortosa rebaixa els sous dels regidors i recupera el cap de gabinet de l'alcaldia; article de la marfanta.com de 22/06/2011.
 10. Tortosa redueix un 39% el cost de les dedicacions amb un estalvi de 279.000 euros durant el mandat; notícia del 3/24 de 22/06/2011.
 11. ¿Cuánto cobran el alcalde y los regidores en Palma?; article de Diario de Mallorca de 29/05/2019.
 12. Ordenança I-05 aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en data 7 de març de 2022.

Enllaços externs[]

Advertisement